Εργοτέλης: Έκτακτη Γ.Σ. στις 29 Αυγούστου

Προς έγκρισει τα νέων μέλων του διοικητικού συμβουλίου, επίσης ορισμός εκκαθαριστών της ΠΑΕ.Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση προσκάλεσε ο Εργοτέλης τα μέλη του συλλόγου τη Δευτέρα 29 Αυγούστου. Η συνέλευση των «κιτρινόμαυρων» θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Νικολάου Πλαστήρα και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η έγκριση των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και ο ορισμός εκκαθαριστών. Αναλυτικά η πρόσκληση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΠΑΕ», σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, ομόφωνα καλεί τους μετόχους της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, αρ. 1 στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Έγκριση νέων μελών  διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

2ο Θέμα: Ορισμός από την έκτακτη γενική συνέλευση  εκκαθαριστών σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39 του Καταστατικού και σχετικής επιστολής του Υπουργείου Οικονομίας περί λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, αρ. 1 στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης».

Spread the love